Свободно практикуващи – данъци и осигуровки

Фрийлансингът (или дейност на свободна практика) предлага не само гъвкаво работно време, но и възможност за работа с чуждестранни клиенти и съответно примамливо заплащане. Налице са възможности за работа през платформа посредник или чрез директна връзка възложител – изпълнител. Търсят се услугите на програмисти, уеб дизайнери, маркетинг специалисти, дизайнери, копирайтъри и др. Фрийлансингът няма специална уредба в нашето право и разкрива някои юридически предизвикателства от гледна точка на формата на отношенията с клиента, осигуряването и данъчното облагане.

Започвайки дейност, хората работещи като фрийлансъри би следвало да направят анализ и прогноза относно развитието на дейността си за да могат да определят най-точно коя от формите на работа ще е най-подходяща за тях. Фрийлансърите най-общо биха могли да работят:
– като лица, сключващи граждански договор за всяка отделна сделка;
– като лица, упражняващи свободна професия;
– като еднолични търговци (ЕТ);
– като собственици или съдружници в дружества с ограничена отговорност.

Как стои въпроса с осигуряването на фрийлансъра и какви опции съществуват?

Характерно за ГД е, че лицето няма възможност да ползва обезщетение при болест или майчинство. При останалите форми на дейност това е въпрос на избор, който може да бъде променян всяка година в периода 01.01-31.01. При ГД осигуровките се дължат на база на полученото възнаграждение и за периодите, в които е извършвало дейност по сключения договор.

Самоосигуряващите се лица се осигуряват върху минималната работна заплата или на база реализиран приход от предходната година. ЕТ и свободните професии правят изравняване с годишната си данъчна декларация съгласно реализирания оборот на осигуровките, които са внесли през годината, но тук внесените осигуровки се признават като разход и с тях се намалява облагаемия оборот. Докато при самоосигуряващите се лица, които са собственици/съдружници на/във фирма не се прави изравняване на осигуровките, ако нямат други доходи.

Как се определя облагаемия доход при споменатите административни варианти?

Облагаемия доход на лице, работещо на ГД, както на лицата, упражняващи свободна професия, се определя като прихода се намалява с 25% или 40% (ако е авторско възнаграждение) нормативно признати разходи.
Едноличните търговски и фирмите определят данъците, които следва да платят на база разликата между приходните и разходните документи за изтеклата година, като ЕТ намаляват облагаемия доход и с осигуровките си.

Какви са спецификите при данъчното облагане и какво трябва да знае фрийлансърът?

Разликите между различните форми на дейност са доста, но най-общо лицата работещи на граждански договор и свободните професии имат нормативно признати разходи и не са утежнени от изискването да събират разходни документи и да имат касов апарат. Лицата работещи под формата на ЕТ и са собственици на фирми следва да доказват направените от тях разходи документално и имат задължението при получаване на суми в брой да имат касов апарат.