Годишна данъчна декларация

Предлагаме ви кратки отговори на най-често задаваните въпроси относно попълването и подаването на годишни данъчни декларации за физически лица.

В кои случаи сте задължени да подавате годишна данъчна декларация

Трябва да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛза предходната година, ако сте местно или чуждестранно физическо лице и през годината сте придобили:

 • доходи от трудови правоотношения;
 • извънтрудови правоотношения;
 • стопанска дейност като ЕТ;
 • стопанска дейност като земеделски производител;
 • доходи подлежащи на облагане с патентен данък по ЗМДТ;
 • доходи от доброволно осигуряване или застраховане;
 • получили сте доходи от ликвидационни дялове и дивиденти от източник в чужбина;
 • притежавали сте акции и дялови участия в дружества или недвижима собственост в чужбина;
 • доходи от наем или друго възмездно представяне за ползване на права или имущество;
 • доходи от лихви или от прехвърляне на права или имущество.

Кои физически лица са освободени от подаване на данъчни декларации

Освободени от подаване на данъчна декларация са онези физически лица, които:

 • към 31 декември имат работодател по основно трудово правоотношение и той е направил определяне на годишния размер на данъка от всички получени през годината доходи от трудови правоотношения и е удържан пълният размер на данъка до 31 януари на следващата година
 • към 31 декември нямат работодател по основно трудово правоотношение или ако имат но той не е определил годишния размер на данъка, но авансово удържания данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа и няма да ползват данъчни облекчения, подавайки годишна данъчна декларация
 • получили необлагаеми доходи или доходи подлежащи на облагане с окончателен данък на глава шеста от ЗДДФЛ с изключение на доходите на:

– местни физически лица от дивиденти, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване, ликвидационни дялове и от застраховки „Живот” от източници в чужбина

– чуждестранни лица избрали да преизчислят окончателния данък за доходи по чл.37 от ЗДДФЛ.

Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през годината не подават годишна данъчна декларация.

Какъв е данъкът, с който се облагат доходите на физическите лица

Данъчната ставка за облагане на доходите е 10%.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с 15 на сто.

Как се попълва годишната данъчна декларация

За всеки един от посочените по горе доходи към годишната данъчна декларация има съответно приложение.

Декларирайки облагаемите си доходите в съответните приложения е необходимо да направите и годишно изравняване на осигурителния доход в справката приложена към годишната данъчна декларация.

Какъв е срокът за подаване на годишни данъчни декларации

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април на годината следваща отчетната финансова година.

В същия срок следва да бъде внесен декларираният данък.

Къде се подава данъчната декларация

Данъчната декларация се подава в ТД на НАП по постоянно местоживеене на лицето, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Как се внася дължимият данък

Дължимият по данъчната декларация данък се внася с вносна бележка за плащане към бюджета в избрана от вас банка или в офис на обслужващата банка, намираща се в сградата на съответната ТД на НАП.

Какви отстъпки може да ползвате

5% отстъпка върху данъка за довнасяне можете да ползвате в случаите когато:

 • до 10 февруари подадете ГДД и внесете декларираният данък до 30 април
 • подадете по електронен път ГДД и внесете декларираният данък.

Имате право да ползвате само една отстъпка.